Η ασπίδα της ομόνοιας by Ideostrovilos

Η ασπίδα της ομόνοιας

Μια επιστολή του 1823 που κρύβει πικρές αλήθειες για τα πάθη μας. Συντάκτης ο φιλέλληνας Τζον Μπάουριγκ απευθυνόμενος στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. 

Λονδίνο, 3 Νοεμβρίου 1823

Εξοχώτατε,

Η Ελληνική Εταρεία της Λόνδρας στέλλει σήμερον προς βοήθειαν των Ελλήνων, εις τον ηρωικόν αγώνα των,  υπό την αρέσκειαν της Ελληνικής Διοικήσεως , 584 κομμάτια πολεμικής ύλης, φορτωμένα εις το καράβι «Άνναν», υπό τον ναύκληρον Lougridge δια τους Κορφούς, διευθυμένον εις τον κύριον Ιεροστάτην (σημ. Κωνσταντίνος Γεροστάθης), ο οποίος είναι διωρισμένος να ακολουθήση τας προσταγάς, οπού ήθελε λάβει από την Ελληνικήν Διοίκησιν, και να ξεκινήση το καράβι, δια όποιον λιμένα του Μορέως ηθέλατε αποφασίσει να πλεύση….}

{…. Σας συγχαιρόμεθα δια τας λαμπράς εκβάσεις και της τελευταίας εκστρατείας, ως και δια τας προσδοκίας ενδόξου τέλους. Δώσατέ μας όμως πάλιν και πάλιν να σας παρακαλέσωμεν, δια την ιερότητα του αγώνος σας, δια τον θεόν της γης σας, δια ό,τι άλλο φίλτατον, να πνέετε μεταξύ σας την πλέον θερμήν ομόνοιαν. Αυτή θέλει είναι η ασπίδα σας, αυτή η σωτηρία σας.

Και με αισθήματα μεγάλου σέβας μένω

Της Εξοχότητός σας αφωσιωμένος ευπειθής δούλος

                                                      Ιωάννης Μπούριγγ

(Ακολουθεί η η σφραγίδα της Επιτροπής, επί ισπανικού κηρίου).

 Ο υπογράφων την επιστολή είναι ο φιλέλληνας, ένθερμος υποστηρικτής του Αγώνα και εκ των ιδρυτών της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, Τζον Μπάουριγκ (1792-1872). 

Την επιστολή περιλαμβάνει ο ακάματος ερευνητής ιστορικών αρχείων Ντίνος Κονόμος (1918-1990) στο βιβλίο του : Ανέκδοτα Κείμενα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Αθήνα 1966, σελ. 108-109. 

https://paligenesia.parliament.gr/books/tome/10/05622528.gif

 

Η φωτογραφία του εγγράφου, όπως εστάλη στα αγγλικά και στα ελληνικά είναι από τα Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας.

Επιμέλεια κειμένου : Μαριάννα Καραβασίλη

 


Εκτύπωση   Email